Profesionální údržba zeleně

Nejčastější dotazy

Kdy je možné dřeviny kácet?

Orgán ochrany přírody povoluje kácení zpravidla v době vegetačního klidu, tj. přibližně od 1.10. do 31.3. Pokud ovšem důvody pro pokácení jsou závažné (třeba ohrožení okolí) lze tyto stromy kácet i během doby vegetace.

Je k ořezu stromů potřeba také povolení?

Prořez stromů nepodléhá povolení orgánu ochrany přírody. Ze zákona je povinností vlastníka péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování. Při případném ořezu je nutné postupovat dle odborných zásad a respektovat přirozený habitus (tvar koruny) stromů. Odstranění podstatné části koruny (více jak 30 %), případně tzv. hlavový řez či narušení přirozeného habitu dřevin, by znamenalo jejich poškození.

Je možné strom zkrátit tak o 1/3?

Stromy je možné ořezávat pouze za dodržení odborných zásad, kdy je respektován druh dřeviny, přirozené větvení koruny a přirozený habitus. „Zkracování“ stromů, tzn. radikální redukce jejich výšky je hrubým porušením výše uvedeného a je chápáno jako poškození dotčené dřeviny a tudíž jako protiprávní jednání, za které lze uložit pokutu.

Jak postupovat v případě, kdy hrozí pád stromu?

Pokud je stavem stromu bezprostředně ohroženo zdraví či život obyvatel nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (např. při uvolnění kořenů nebo vážném poškození kmene) lze strom pokácet bez povolení, ale ten kdo kácení provede je povinen podat na Magistrát města na odbor životního prostředí oznámení a to do 15 dnů od provedeného kácení (režim tzv. havarijního kácení). Je třeba doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro havarijní kácení, např. k oznámení přiložit fotodokumentaci.

Podléhají povolení i zcela suché stromy?

Ano, i kácení zcela suchých stromů podléhá povolení za určitých podmínek viz odkaz: "Kácení stromů podle zákona"). Prakticky se postupuje stejně jako by byl strom živý. Pokud se jedná o bezprostřední ohrožení je možné strom kácet ihned, ale je potřeba fotodokumentace a nejpozdějí do 15 dnů po kácení stromů informovat Magistrát města na odboru životního prostředí.

Zpět