Profesionální údržba zeleně

Kácení stromů podle zákona

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, či se nejedná o náhraní výsadbu (zde potřeba povolení i např. u 5 cm kmínku) se podle zákona nevyžaduje:

 • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
 • pro dřeviny rostoucí v zahradách - pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Nelze se řídit pouze druhem pozemku v katastru nemovitostí, všechny tyto vlastnosti musí zahrada splňovat současně. Za zahradu podle novely vyhlášky nejsou považovány např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen, a také zahrady ohraničené pouze živým plotem.

  Dále je podstatné, zda nejsou dřeviny součástí stromořadí (což se na zahradě příliš nepředpokládá) či významného krajinného prvku. Významné krajinné prvky jsou jednak vymezené zákonem: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, a jednak registrované pověřeným obecním úřadem. Další výjimkou jsou památné stromy, které podléhají mnohem přísnější ochraně a souhlasu orgánu ochrany přírody je třeba i k zásahu do jejich ochranného pásma.

 • Kdy kácet

  Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená, že kácet v době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat např. ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů.

  Stromy, které bezprostředně ohrožují zdraví a objekty

  U tohoto kácení nedošlo po novele k žádné změně a nadále platí, že dřevina musí svým stavem ohrožovat život, zdraví nebo majetek zřejmě a bezprostředně. Nelze tak připustit preventivní kácení zdravých dřevin, které by mohly působit škodu pádem při extrémním počasí.  Zpět